Skip Navigation

국립서울현충원

문화교육행사 신청목록
번호 행사명 행사일 신청기간 신청자 수/모집인원 신청
15 9월 정기음악회 2019-09-05 2019-08-16 ~ 2019-08-27 258/260
14 6월 정기음악회 2019-06-27 2019-06-07 ~ 2019-06-27 786/400
13 현충원 야행 2차 추가 2019-04-10 2019-04-03 ~ 2019-04-08 52/50 인원마감
12 현충원 야행 1차 추가 2019-04-09 2019-04-03 ~ 2019-04-07 50/50 인원마감
11 현충원 O,X 퀴즈대회 사전접수 2019-04-06 2019-03-29 ~ 2019-04-05 127/500
기간종료
10 현충원 야행 2회차 2019-04-11 2019-03-25 ~ 2019-08-16 49/60
9 현충원 야행 1회차 2019-04-05 2019-03-25 ~ 2019-08-27 60/61
8 4월 정기음악회 2019-04-23 2019-03-12 ~ 2019-04-23 980/1000
기간종료
7 11월 정기음악회 2018-11-29 2018-10-29 ~ 2018-11-29 439/500
기간종료
6 10월 정기음악회 2018-10-25 2018-09-21 ~ 2018-10-25 493/600
기간종료

06984 서울동작구 현충로 210 (동작동, 국립서울현충원) / mail : snmb@mnd.go.kr / 대표전화 02-748-0114 / FAX : 02-822-3762

copyright(c) 2018 Seoul National Cemetery . All Right Reserved.